Perunkirjoitus ja perintövero

Perunkirjoitus ja perintövero

Läheisen henkilön kuolema koskettaa ja surulle tulee antaa aikaa. On kuitenkin monia käytännön asioita, jotka tulee hoitaa muun muassa edesmenneen henkilön omaisuuden osalta. Usein edesmenneen henkilön asioita hoitaa läheinen, joka on selvillä vainajan varallisuudesta ja mahdollisista veloista. Ellei omat taidot ja voimat riitä perunkirjoituksen laatimiseen, tehtävään voi palkata asiantuntijan. Pankit, hautaustoimistot sekä lakiasiantoimistot tekevät perunkirjoituksia.

 

Perunkirjoitus

Vainajan omaisuudesta on järjestettävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksessa selvitetään perilliset, kuolinpesän varat ja velat. Nämä kaikki tarvitaan, jotta pystytään selvittämään testamentinsaajien perinnönjako sekä mahdollisesti maksettavaksi perintövero.

Valmis perunkirjoitus tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluttua perunkirjoituksen laatimisesta.

Perunkirjoituksen valmistelijaksi valitaan tyypillisesti perheestä tai suvusta henkilö, joka on täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen ja tietää parhaiten vainajan tiedot. Ellei kukaan halua ottaa hoitaakseen perunkirjoitusta, voidaan tehtävään palkata ulkopuolinen asiantuntija. Tilanteessa, jossa vainajan omaisuus on mittava tai vainajalla on lainaa vielä maksettavana, on syytä harkita ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamista. Tästä on kuitenkin syytä keskustella perillisten kanssa, koska ulkopuolisen henkilön palkkaaminen tehtävään maksaa. Kaikilla kuolinpesän osakkailla tulee olla yhteisymmärrys asiasta.

 

Käytännön asioita perunkirjoitusta varten

Perunkirjoituksessa olisi hyvä olla paikalla kaikki perilliset ellei vainajalla ole rintaperillisiä (lapset), tulee paikalle kutsua puolison lisäksi toissijaiset perilliset. Jos kaikki asianosaiset eivät pääse paikalle, tulee perunkirjoituksessa olla maininta, milloin ja millä tavoin poissaolevalle on asian käsittelystä kerrottu.

Ennen perunkirjoituksen laatimista täytyy vainajasta olla tarkempi sukuselvitys sekä perillisistä elossaolotodistukset.

Sukuselvitys on asiakirja, mistä nähdään vainajan kaikki asuinpaikat siitä lähtien, kun hän oli täyttänyt 15 vuotta.

Elossaolotodistuksesta (elää – todistus, virkatodistus) pystytään todentamaan kuolinpesän osakkaan/perillisen paikkakunta, missä hän on tällä hetkellä kirjoilla.

Kyseiset asiakirjat voi pyytää omasta seurakunnasta tai Digi- ja viestintävirastosta.

Perunkirjoitukseen tarvitaan lisäksi vainajan kaikki tiedossa olevat mahdolliset velat, varallisuus, rahasto-osuudet sekä osakeomistukset. Selvitettävä on myös, onko vainajalla lainaa tai  omaisuutta toisessa Suomen pankissa.

Henkilöllä on saattanut olla varallisuutta myös ulkomailla, myös ne tulee selvittää.

Perunkirjoituksessa tulee olla merkinnät seuraavista asioista:

  • Perunkirjoituksen tekopäivä, paikka sekä läsnäolijat
  • Vainajan tiedot, ammatti, kotipaikka sekä syntymä- ja kuolinpäivä
  • Kuolinpesän osakkaiden nimet, kotipaikka, syntymäajat ja sukulaissuhde vainajaan
  • Kuolinpesän varallisuus ja velat sellaisenaan, kun ne olivat vainajan kuolinpäivänä.

Liitteeksi vainajan sukuselvitys sekä kuolinpesän osakkaiden elossa olotodistukset.

Perunkirjoituksessa tulee olla maininta, jos vainajalla ja hänen puolisollaan on avioehtosopimus tai testamentti.

Lisäksi liitteenä voi olla mahdollisesti jonkun kuolinpesän osakkaan luopumispäätös perinnöstä tai valtakirjat toisen henkilön edustamisesta perunkirjoituksessa.

Huom. Perunkirjoitus tulee tehdä siinäkin tapauksessa, vaikka vainajalla ei olisi lainkaan omaisuutta.

 

Perintö

Perintöön on oikeutettu vainajan rintaperilliset eli lapset. Vainajan aviopuoliso saa puolet vainajan varoista avio-oikeuden mukaan. Vainajan omaisuus voi siirtyä henkilölle myös testamentin kautta. Jos vainajalla ei ole lapsia tai aviopuolisoa siirtyy perintä vainajan vanhemmille. Jos vanhemmat ovat kuolleet, siirtyy perintö vainajan sisaruksille jne. Sukupuuta jatketaan niin pitkään, kuin on tarpeen. Kuitenkaan enää vainajan serkut eivät voi olla perillisiä. Ellei vainajalla ole laisinkaan sukulaisia eikä testamenttia ole laadittu, siirtyy omaisuus valtiolle.

 

Perintövero

Perinnöstä tai testamentin kautta saadusta perinnöstä tulee maksaa veroa.

Perintöveron määrä riippuu, mihin perintöveroluokitukseen kuulut ja paljonko saat perintöä?

Perintövero arvioidaan sekä perinnön määrän mukaan sekä veroluokan perusteella. Perintöveroluokassa | on kevyempi verotus, kuin luokassa ||.

Perintäveroa ei tarvitse maksaa, jos perintö jää alle 20 000 euron.

Perintöveroluokka |

Tähän luokkaan kuuluvat vainajan lapset, adoptiolapset, lapsenlapset, aviopuoliso, aviopuolison lapset (hänen lapsenlapset), isä, äiti, isovanhemmat sekä avopuoliso, jos hänellä ja edesmenneellä henkilöllä on yhteinen lapsi, perinnönjättäjän kihlakumppani tai henkilö on ollut aikaisemmin avioliitossa perinnönjättäjän kanssa.

Perintöveroluokka ||

Muut sukulaiset sekä perheen ulkopuoliset henkilöt

 

Perintöveron maksaminen

Perintövero tulee maksaa perittävän summan mukaan. Perintövero on aina henkilökohtainen ja jokainen kuolinpesän osakas huolehtii oman perintöveron maksamisen ajallaan esimerkiksi verkkopankissa. Verohallinnon Omaverosta voi tarkistaa oman perintöveropäätöksen, maksupäivät sekä veronosuuden.

Jos maksettavaa on alle 500 euroa, maksetaan perintövero yhdessä erässä. Jos maksettavaa on enemmän kuin 500 euroa jaetaan maksuerät kahteen tai useampaan erään.

 Veroluokka |

Perinnön arvo ja veroprosentti

Perinnön osuus (€)Alin maksettava summa (€)Vero yli menevästä osuudesta (%)
20 000 - 40 0001007
40 000 - 60 000150010
60 000 - 200 000 350013
200 000 - 1 000 00021 00016
1 000 000 - 149 70019

 

Veroluokka ||

Perinnön arvo ja veroprosentti

Perinnön osuus (€)Alin maksettava summa (€)Vero yli menevästä osuudesta (%)
20 000 - 40 00010019
40 000 - 60 000 390025
60 000 - 200 000890029
200 000 - 1 000 00049 50031
1 000 000 -297 500 33

Lähteet:

Vero.fi /perintöverolaskuri

Vanheneeko velka?

Kilpailuta laina maksutta VertaaLainaa.fi palvelussa

Olemme 100% kotimainen palvelu, josta saat lainapäätöksen välittömästi.

Lainatarjoukset saat vain muutamassa minuutissa.

Pyydä lainatarjoukset tästä

Takaisin ylös
VertaaLainaa.fi