Tulorekisteri – mikä ja miksi rekisteriä käytetään?

Tulorekisteri

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on Suomen verohallinnon ylläpitämä sähköinen tietokanta, johon tallennetaan tietoja palkoista, luontoiseduista ja muista työkorvauksista, joita maksetaan työntekijöille. Tulorekisteriin tallennettuja tietoja käytetään verotuksen valvonnassa ja hallinnoinnissa sekä työntekijöiden etuuksien laskennassa.

Tulorekisteriin tallennettavia tietoja ovat muun muassa peruspalkka, ylityökorvaukset, lomarahat, bonukset, provisiot, veronalaiset ja verovapaat korvaukset, luontoisedut sekä muut työkorvaukset. Tietojen tallennus on pakollista kaikille Suomessa palkkaa maksaville työnantajille.

Tulorekisteriin tallennettuja tietoja voivat käyttää viranomaiset, kuten Verohallinto, eläkevakuutusyhtiöt, työterveyshuolto ja Kela, sekä työnantajat. Työnantajat voivat tarkastella oman yrityksensä työntekijöiden palkka- ja verotietoja, kun taas viranomaiset käyttävät tietoja esimerkiksi verotarkastuksissa tai etuuksien laskennassa.

Tulorekisterin käyttöönotto alkoi vuonna 2019, ja sen tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa palkkatietojen hallintaa sekä vähentää harmaata taloutta ja verovälttelyä. Aiemmin palkkatietojen ilmoittaminen oli hajautettua ja palkkatietoja sisältäviä asiakirjoja säilytettiin useissa eri paikoissa, mikä aiheutti haasteita tietojen hallinnassa ja verotuksen valvonnassa.

Tulorekisteri on tärkeä osa Suomen palkkatietojen hallintaa ja verotuksen valvontaa, ja sen avulla pyritään parantamaan tietojen laatua ja ajantasaisuutta. Tietojen tallentaminen tulorekisteriin on tärkeä osa työnantajien velvollisuuksia Suomen työlainsäädännön mukaisesti.

Tulorekisterin tarkoitus on kerätä yksilötasolla henkilön palkka-, eläke- ja etuustiedot yhteen paikkaan. Näin asiointi muun muassa Kelassa, työttömyyskassassa sekä esimerkiksi verohallinnon kanssa helpottuu, kun viranomaiset saavat tarvittavat tulo -, etuustiedot samasta paikasta.

Yksityishenkilö voi kirjautua tulorekisteriin sähköisesti omilla verkkopankkitunnuksillaan.

 

Kuka näkee tulorekisterissä olevat tiedot?

Tulorekisterissä olevat tiedot välittyvät viranomaisille silloin, kun niitä tarvitaan. Työnantajan tai muun suorituksen maksajan tulee ilmoittaa tehdystä työstä tai suorituksesta tulorekisteriin. Tiedot näkyvät rekisterissä noin viiden päivän kuluttua maksupäivästä. Jokainen tulonsaaja näkee vain omat tulotietonsa tulorekisteristä. Tulorekisterin tietoja voivat käyttää ainoastaan tulorekisterilaissa säädetyt tahot. Tarvittaessa tulonsaaja voi valtuuttaa toisen henkilön tietojensa katseluun. Valtuuden tietojen katseluun tulee pyytää osoitteessa Suomi.fi-valtuudet. Tyypillisesti valtuutus pyydetään, kun kyseessä on alaikäisen henkilön puolesta tarkistettavat tiedot tai yrityksen edustaja.

Yksityishenkilönä sinun kannattaa tarkastella tulorekisterissä omia palkkatietojasi ja tarvittaessa ilmoittaa työnantajalle, jos suorituksiasi ei ole lisätty rekisteriin.

 

Voiko tulorekisteriin tallennettuja tietoja hyödyntää, kun hakee lainaa?

Tulorekisteri on keskitetty järjestelmä, johon tallennetaan kansalaisten palkka-, eläke- ja etuustiedot reaaliaikaisesti. Se tarjoaa ajantasaisen ja yksityiskohtaisen kuvan henkilön tuloista, ja tämä tieto voi olla erityisen arvokas, kun puhutaan lainanhakuprosessista.

Kun henkilö hakee lainaa, pankit ja muut rahoituslaitokset tarkastelevat usein hakijan taloudellista tilannetta ja maksukykyä, jotta ne voivat arvioida hakijan kykyä maksaa laina takaisin. Tässä yhteydessä tulorekisteriin tallennetut tiedot voivat tarjota nopean ja luotettavan tavan saada yksityiskohtainen kuva hakijan tuloista. Sen sijaan, että lainanhakija toimittaisi erillisiä palkkatodistuksia tai muita asiakirjoja, rahoituslaitos voi saada suoran pääsyn tulorekisterin tietoihin hakijan suostumuksella.

Tämä voi nopeuttaa lainapäätöksen saamista ja tehdä koko prosessista sujuvampaa sekä lainanhakijalle että rahoituslaitokselle. Tietojen saatavuus tulorekisteristä voi myös vähentää virheitä ja väärinkäsityksiä, joita saattaa syntyä manuaalisten dokumenttien käsittelyssä. Tulorekisteristä lainanhakija voi myös itse katsoa omat tietonsa esimerkiksi etuuksista tai säännöllisistä tuloistaan ja liittää nämä tiedot lainahakemukseen.

Toisaalta on tärkeää huomioida tietosuoja ja yksityisyydensuoja. Vaikka tulorekisteri sisältää arkaluontoista tietoa, sen käyttöön liittyy tiukat säännökset. Rahoituslaitos voi käyttää tulorekisterin tietoja vain hakijan nimenomaisella luvalla, ja sen on noudatettava kaikkia tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.

 

Mihin tulorekisterin tietoja käytetään?

Tulorekisterin tietoja käytetään aina päätösten perustana. Rekisterin kautta eri viranomaisten on selkeämpi saada yhdestä paikasta tarvittavat tiedot.

Tietoja tarvitaan esimerkiksi Kelan työttömyyspäivärahan, vanhempainpäivärahan tai opintotuen maksamisen perusteena. Työeläkelaitos käyttää tietoja työeläkeotteen sekä eläkepäätöksen tekemiseen. Verohallinto puolestaan käyttää tietoja esitäytetyllä veroilmoituksella. Työllisyysrahasto pystyy tekemään päätöksen tulorekisterin kautta työttömyysvakuutusmaksuista sekä aikuisopiskelijan etuuksista. Työttömyyskassat laskevat rekisterin avulla ansiopäivärahan suuruuden.

 

Mitä tietoja tulorekisteriin tallennetaan?

Tulorekisteriin tallennetaan tietoja palkoista, luontoiseduista ja muista työkorvauksista, jotka maksetaan työntekijöille. Tietojen ilmoittaminen on pakollista kaikille työnantajille, jotka maksavat palkkaa Suomessa. Tulorekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

  1. Palkka- ja palkkiotiedot

Tulorekisteriin tallennetaan tiedot kaikista maksetuista palkoista, kuten peruspalkasta, lomarahasta, ylityökorvauksista, provisioista, bonuksista ja erilaisista palkkioista. Lisäksi tallennetaan tiedot veronalaisista ja verovapaista korvauksista.

  1. Luontoisedut

Tulorekisteriin tallennetaan tiedot kaikista maksetuista luontoiseduista, kuten asunnoista, autoista, matkapuhelimista ja lounas- ja kulttuuriseteleistä.

  1. Muut työkorvaukset

Tulorekisteriin tallennetaan myös tiedot muista maksetuista työkorvauksista, kuten matkakorvauksista, päivärahoista ja työvaatteiden korvauksista.

  1. Työsuhteiden tiedot

Tulorekisteriin tallennetaan tiedot kaikista työsuhteista, kuten työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät, työaika, työsuhteen tyyppi ja työntekijän henkilötiedot.

  1. Verotiedot

Tulorekisteriin tallennetaan myös tiedot maksetuista veroista ja veronluonteisista maksuista, kuten työntekijän ennakkoverot, työntekijän sairausvakuutusmaksut ja eläkevakuutusmaksut.

Tulorekisteriin tallennettavien tietojen määrä ja laajuus on siis hyvin laaja, ja tietojen tallennus on tärkeä osa palkkatietojen hallintaa ja verotuksen valvontaa.

 

Tulorekisterin merkitys yksityishenkilölle

Tulorekisteristä yksityishenkilö voi tarkastella ajan tasalla olevat palkkatietonsa, luontoisetunsa, erilaiset maksetut palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulonsa. Tämä tarkoittaa, että yksityishenkilön näkökulmasta monenlainen paperityö ja byrokratia helpottuu, kun viranomaiset löytävät tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Esimerkiksi tulorekisterin myötä yksityishenkilön ei tarvitse lähettää etuutta haettaessa laisinkaan liitteitä tulotiedoistaan tai muista etuuksista.

On hyvä muistaa, että tulorekisteriin tarvittavien tietojen lisääminen koskettaa myös osittain yksityishenkilöitä. Jos palkkaat kotiisi esimerkiksi lastenhoitaja tai yhdistys missä toimit maksaa palkkaa järjestetyn toiminnan järjestyksenvalvojalle, tulee palkanmaksajan tai yhdistyksen henkilön ilmoittaa tehdyistä suorituksista tulorekisteriin.

 

Miksi tulorekisteri otettiin käyttöön?

Tulorekisteri on Suomen viranomaisten ylläpitämä sähköinen tietokanta, johon tallennetaan tietoja työsuhteista ja maksetuista palkoista. Se otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Tulorekisterin käyttöönoton taustalla oli tarve yksinkertaistaa ja tehostaa palkkatietojen raportointia ja hallintaa.

Ennen tulorekisteriä palkkatietoja ilmoitettiin useille eri viranomaisille eri aikoina ja eri tavoin. Esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöille ilmoitettiin eri tiedot kuin verottajalle tai työttömyysvakuutusrahastolle. Tämä teki palkkatietojen raportoinnista sekavaa ja työlästä. Tulorekisterin avulla kaikki palkkatiedot ilmoitetaan samassa tietokannassa samalla tavalla, mikä helpottaa palkkatietojen hallintaa.

Tulorekisterin tavoitteena on myös vähentää harmaata taloutta ja verovälttelyä. Aiemmin palkkatietojen ilmoittamisessa oli mahdollisuus harmaan talouden harjoittamiseen, koska palkkatietoja ilmoitettiin eri tavoin eri viranomaisille. Tulorekisterin käyttöönoton myötä tarkemmat ja yhdenmukaiset palkkatiedot ovat helpommin saatavilla viranomaisille, mikä mahdollistaa verotuksen tehokkaamman valvonnan.

Tulorekisterin käyttöönottoon liittyi myös EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Aiemmin palkkatietojen ilmoittaminen oli hajautettua ja palkkatietoja sisältäviä asiakirjoja säilytettiin useissa eri paikoissa. Tulorekisterin avulla kaikki palkkatiedot tallennetaan yhteen paikkaan, mikä helpottaa tietojen käsittelyä ja varmistaa henkilötietojen suojaamisen.

 

Kuka voi käyttää tulorekisteriä?

Tulorekisteri on viranomaisten ylläpitämä sähköinen tietokanta, joka sisältää tietoja työsuhteista ja maksetuista palkoista. Tulorekisteriin tallennettuja tietoja voivat käyttää vain tietyt viranomaiset ja muut tahot, joilla on oikeus saada kyseisiä tietoja.

Tulorekisterin tietoja voivat käyttää seuraavat tahot:

Työnantajat – Työnantajilla on pääsy tulorekisteriin omien työntekijöidensä palkka- ja verotietojen tarkistamista varten. Työnantajat voivat esimerkiksi tarkistaa maksetut palkat, verokorttitiedot ja työntekijän työsopimukseen liittyvät tiedot.

Verohallinto – Verohallinnolla on pääsy tulorekisteriin verotuksen valvontaa ja tarkastuksia varten. Verohallinto käyttää tulorekisterin tietoja muun muassa verotarkastusten yhteydessä.

Eläkevakuutusyhtiöt – Eläkevakuutusyhtiöillä on pääsy tulorekisteriin eläketietojen laskemista varten. Eläkevakuutusyhtiöt voivat käyttää tulorekisterin tietoja esimerkiksi työntekijän eläkkeen laskemisessa.

Työterveyshuolto – Työterveyshuolto voi käyttää tulorekisterin tietoja työntekijän työterveyspalveluiden laskutusta varten.

Kela – Kela käyttää tulorekisterin tietoja erilaisten etuuksien, kuten sairauspäivärahan, äitiysavustuksen ja opintotuen laskemisessa.

Muut viranomaiset – Tulorekisterin tietoja voivat käyttää myös muut viranomaiset, kuten oikeuslaitos ja poliisi, rikosten tutkintaa ja selvittämistä varten.

Tulorekisterin tietoja ei kuitenkaan voi käyttää esimerkiksi yksittäiset henkilöt tai yritykset. Tietojen käyttö edellyttää aina lain mukaista oikeutta ja pätevää syytä tietojen käyttöön. Lisäksi tietojen käyttöön liittyy tietosuojalainsäädännön mukaisia rajoituksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta: Tulorekisteri

Mitä tietoja tulorekisteriin tallennetaan?

Tulorekisteriin tallennetaan tietoja palkoista, luontoiseduista ja muista työkorvauksista, jotka maksetaan työntekijöille. Tietoihin kuuluvat muun muassa maksetut palkat, lomarahat, ylityökorvaukset, provisiot, bonukset, veronalaiset ja verovapaat korvaukset, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivät, työaika, työsuhteen tyyppi ja henkilötiedot.

Miten tulorekisteri toimii?

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon työnantajat ilmoittavat työntekijöidensä palkka- ja verotiedot. Ilmoitukset tehdään sähköisesti tulorekisterin verkkopalvelun kautta. Tietojen tallentaminen tulorekisteriin on pakollista kaikille työnantajille, jotka maksavat palkkaa Suomessa.

Kuka voi käyttää tulorekisteriä?

Tulorekisterin tietoja voivat käyttää tietyt viranomaiset ja muut tahot, joilla on oikeus saada kyseisiä tietoja. Näitä tahoja ovat muun muassa työnantajat, Verohallinto, eläkevakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, Kela ja muut viranomaiset.

Miksi tulorekisteri otettiin käyttöön?

Tulorekisterin tavoitteena oli yksinkertaistaa ja tehostaa palkkatietojen raportointia ja hallintaa, vähentää harmaata taloutta ja verovälttelyä sekä varmistaa henkilötietojen suojaaminen. Aiemmin palkkatietojen ilmoittaminen oli hajautettua ja palkkatietoja sisältäviä asiakirjoja säilytettiin useissa eri paikoissa.

Mitä muutoksia tulorekisteriin on tulossa tulevaisuudessa?

Tulorekisterin kehitys jatkuu edelleen, ja tulevaisuudessa tulorekisteriin saatetaan liittää myös muita tietoja, kuten eläketiedot ja työttömyysturvatiedot. Tavoitteena on edelleen tehostaa ja yksinkertaistaa palkkatietojen hallintaa ja verotuksen valvontaa, sekä mahdollistaa entistä sujuvampi tiedonvaihto eri viranomaisten välillä.

VertaaLainaa.fi
Logo