Mitä tarkoittaa avioehto?

avioehto

Avioehto on juridinen sopimus, jonka aviopuolisot voivat laatia ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Avioehto määrittelee puolisoiden omaisuuden ja velkojen jakautumisen avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen.

Avioehto voi olla erityisen hyödyllinen, jos toinen puolisoista omistaa merkittävän omaisuuden, esimerkiksi yrityksen tai kiinteistön, tai jos puolisot haluavat selvittää omaisuuden jakautumisen etukäteen, jotta se ei aiheuta riitaa myöhemmin. Avioehto voidaan laatia kahdella tavalla: joko kattavana tai osittaisena. Kattava avioehto tarkoittaa, että kaikki omaisuus ja velat, jotka puolisoilla on avioliiton solmimisen aikaan tai sen jälkeen hankittu, määritellään avioehtosopimuksessa. Osittainen avioehto sen sijaan kattaa vain tietyt omaisuuserät tai lainat. Avioehto laaditaan kirjallisesti ja se vaatii molempien osapuolien allekirjoituksen. Avioehtosopimus on voimassa niin kauan kuin avioliitto kestää, ellei sopimuksessa ole määritelty muuta. Avioehtosopimus voidaan myös muuttaa tai peruuttaa puolisoiden yhteisellä päätöksellä milloin tahansa.

Avioehtosopimuksen tekeminen voi tuntua monimutkaiselta ja hankalalta, mutta se voi auttaa selventämään puolisoiden taloudellista tilannetta ja vähentää mahdollisia konflikteja myöhemmin. Avioeron hinta voi nimittäin avioeron kohdalla tulla hyvin kalliiksi ellei avioehtoa ole laadittu.  On kuitenkin tärkeää muistaa, että avioehto ei voi estää puolisoa saamasta hänen laillisia perintöoikeuksiaan, eikä se voi poistaa aviopuolisoiden vastuuta yhteisestä lainasta. Avioehtosopimuksen tekeminen on siis yksi keino varmistaa omaisuuden ja velkojen jakautuminen avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa. Avioehto on yksilöllinen asiakirja, joka kannattaa laatia huolellisesti ja mahdollisesti asiantuntijan avustuksella.

 

Miten avioehto laaditaan?

Avioehdon tekeminen vaatii puolisoiden keskinäistä sopimusta ja yhteistyötä. Avioehdon tekeminen on mahdollista ilman asianajajan apua, mutta jos puolisot eivät ole varmoja siitä, miten avioehto tulisi laatia, on suositeltavaa ottaa yhteyttä juristiin. Avioehdon laatimisen ei kuuluisia loukata kumpaakaan osapuolta, vaan olla reilu ja rehellinen tapa yhteiselämään.

Avioehto on yksilöllinen asiakirja, joka kannattaa laatia huolellisesti ja tarvittaessa asiantuntijan avustuksella. Avioehto on yksi keino varmistaa omaisuuden ja velkojen jakautuminen avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että avioehto ei voi estää puolisoa saamasta hänen laillisia perintöoikeuksiaan, eikä se voi poistaa aviopuolisoiden vastuuta yhteisistä veloista.

  • Avioehto voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Ennen avioliittoa tehty avioehto on voimassa heti avioliiton solmimisen jälkeen. Avioehto voidaan tehdä myös avioliiton aikana, mutta se tulee voimaan vasta sen jälkeen kun se on allekirjoitettu ja rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa.
  • Avioehdossa tulee määritellä, miten omaisuus ja velat jaetaan avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa. Avioehdon allekirjoittamisen jälkeen puolisoiden omaisuus ja velat ovat erillisiä, eikä niitä voi yksipuolisesti jakaa.
  • Avioehdon tekeminen on mahdollista ilman asianajajan apua, mutta jos puolisot eivät ole varmoja siitä, miten avioehto tulisi laatia, on suositeltavaa ottaa yhteyttä juristiin. Asianajaja voi auttaa sopimuksen laatimisessa ja valita sopivan avioehtomallin puolisoiden tilanteen mukaan.
  • Avioehto tulee laatia kirjallisesti ja se vaatii puolisoiden allekirjoituksen.
  • Avioehto on pätevä vain, jos se on laadittu oikein ja allekirjoitettu puolisoiden toimesta. Avioehto tulee rekisteröidä maistraatissa, jotta se on pätevä. Jos avioehto on laadittu väärien tai puutteellisten tietojen perusteella, se voi olla pätemätön tai sen soveltaminen voi olla rajoitettua.
  • Avioehto tulee säilyttää turvallisessa paikassa, josta se on löydettävissä tarvittaessa. On suositeltavaa säilyttää avioehto esimerkiksi pankin holvissa, kassakaapissa tai muussa turvallisessa paikassa, jossa se on suojattu varkauksilta ja tulipaloilta.
  • Puolisot voivat muuttaa tai peruuttaa avioehdon milloin tahansa yhteisellä päätöksellä. Avioehtoa kannattaa päivittää, jos puolisoiden taloudellinen tilanne tai muut olosuhteet muuttuvat merkittävästi.

 

Kannattaako avioehdon laatiminen ja missä tapauksissa siitä on hyötyä?

Avioliitto on tärkeä ja merkityksellinen päätös elämässä, mutta siihen liittyy myös taloudellisia riskejä. Siksi avioehto kannattaa laatia, sillä se voi auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja mahdollisia riitoja avioliiton päättyessä.

Avioehto määrittelee aviopuolisoiden omaisuuden ja velkojen jakautumisen avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa. Avioehto voi auttaa selkeyttämään omaisuuden ja velkojen jakautumista ja vähentämään mahdollisia riitoja.

Jos aviopuolisoilla on yritys tai he odottavat perinnön saamista, avioehto voi auttaa suojaamaan näitä omaisuuksia. Avioehto voi määritellä, että yritys tai perintö säilyy puolison omistuksessa, vaikka avioliitto päättyisi.

Jos toisella puolisolla on paljon velkoja, avioehto voi estää näiden velkojen siirtämisen toiselle puolisolle avioeron yhteydessä. Jos toinen puoliso on esimerkiksi ylivelkaantunut tai tekee riskialttiita sijoituksia, avioehto voi auttaa suojaamaan toisen puolison omaisuutta avioeron yhteydessä.

Avioehto voi auttaa myös estämään riitoja avioliiton päättyessä. Kun omaisuuden ja velkojen jakautuminen on määritelty jo etukäteen avioehdossa, se voi vähentää mahdollisia riitoja ja helpottaa eron käytännön järjestelyjä.

Avioehto voi lisäksi auttaa taloudellisessa suunnittelussa avioliiton aikana. Kun aviopuolisot tietävät jo etukäteen, miten omaisuus ja velat jaetaan avioeron tai puolison kuoleman tapauksessa, he voivat suunnitella taloutensa paremmin.

 

Avioehto ja yhteinen laina – Miten laina maksetaan, jos tulee avioero?

Jos aviopuolisoilla on yhteinen laina, avioehto määrittelee, miten laina maksetaan avioeron tai puolison kuoleman jälkeen. Yhteinen laina tarkoittaa sitä, että aviopuolisot ovat yhdessä hakeneet lainaa esimerkiksi asunnon tai auton ostamiseen tai remontointiin. Yhteinen laina voi olla esimerkiksi asuntolaina tai kulutusluotto.

Jos aviopuolisot ovat allekirjoittaneet avioehdon ennen lainan hakemista, avioehto määrittelee, miten laina jaetaan avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa. Avioehto voi esimerkiksi määrittää, että laina jaetaan tasan puolisoiden kesken, tai että lainan maksusta vastaa vain se puoliso, joka on sen ottanut.

Jos aviopuolisot eivät ole allekirjoittaneet avioehtoa, laina jaetaan yleensä tasan puolisoiden kesken. Avioeron jälkeen puolisot voivat päättää, kumpi heistä jatkaa lainan maksamista tai lainalla ostettu kohde voidaan myydä ja sen tuotolla maksetaan velka pois.  On tärkeää huomata, että jos puolisot ovat allekirjoittaneet yhteisen lainan ennen avioeroa, he ovat yhteisvastuussa lainan takaisinmaksusta. Tämä tarkoittaa sitä, että pankki voi periä velan kummaltakin puolisolta, vaikka heidän avioeronsa jälkeen toinen puoliso ei enää olisi lainan takaisinmaksusta vastuussa. Jos yhteinen laina on otettu yhteisvastuullisesti, avioero ei vapauta kummankaan puolison vastuuta lainan takaisinmaksusta.

Yhteisen lainan maksu avioeron jälkeen voidaan järjestää monella eri tavalla. Avioehto voi auttaa selventämään lainan jakautumista, mutta jos puolisot eivät ole tehneet avioehtoa, heidän tulee keskustella asiasta ja löytää yhteinen ratkaisu lainan maksamiseen. Jos lainan maksamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, asianajaja voi auttaa puolisoita löytämään sopivan ratkaisun.

Yhteisen lainan ottaminen avioliitossa on iso päätös, joka vaikuttaa puolisoiden taloudelliseen tilanteeseen pitkälle tulevaisuuteen. Ennen lainan ottamista onkin tärkeää miettiä huolella, miten lainan takaisinmaksu järjestetään, jos avioliitto päättyy eroon. Avioehto voi auttaa selventämään puolisoiden taloudellista tilannetta juuri tällaisissa tilanteissa ja vähentää mahdollisia ongelmatilanteita avioeron tai puolison kuoleman tapauksessa.

Mikä on avioehto?

Avioehto on juridinen sopimus, joka määrittelee aviopuolisoiden omaisuuden ja velkojen jakautumisen avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa.

Milloin avioehto voidaan laatia?

Avioehto voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista tai sen aikana.

Mitä asioita avioehdossa voidaan määritellä?

Avioehto voi määritellä esimerkiksi sen, miten omaisuus jaetaan avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa, tai sen, miten yhteinen laina maksetaan.

Onko avioehdon tekeminen pakollista?

Avioehdon tekeminen ei ole pakollista, mutta se voi olla hyödyllistä varsinkin silloin, kun puolisot haluavat selkeyttää omaisuuden ja velkojen jakautumista mahdollisen avioliiton päättyessä tai kuoleman yhteydessä.

Voiko avioehtoa muuttaa?

Kyllä, avioehtosopimuksen osapuolet voivat muuttaa tai peruuttaa avioehdon milloin tahansa yhteisellä päätöksellä.

Miten avioehto tehdään?

Avioehto tehdään kirjallisesti ja se vaatii puolisoiden allekirjoituksen. Avioehto tulee voimaan, kun se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa. Rekisteröinnistä peritään maksu.

Mitä tapahtuu yhteiselle lainalle avioeron yhteydessä?

Yhteiselle lainalle avioeron yhteydessä voi olla erilaisia ratkaisuja, jotka voivat perustua esimerkiksi avioehtoon tai yhteisymmärrykseen.

VertaaLainaa.fi
Logo